| Blahoželáme! | Bardejov 

Vyjadrenia a vytyčovania

Vyjadrenia a vytyčovania existujúcich podzemných telekomunikačných sietí spoločnosti Proxis, spol. s r.o.

Spoločnosť Proxis, spol. s r.o. poskytuje pre žiadateľov „Vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo existencii podzemných telekomunikačných sietí" na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:

  • Identifikačné údaje žiadateľa a investora
  • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla
  • skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti
  • spôsob úhrady za vyjadrenie
  • alebo objednávky na vytýčenie.

Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti Proxis, spol. s r.o.

Žiadosti na vyjadrenie a objednávky na vytýčenie môžete zasielať poštou alebo osobne doručiť na zákaznícke stredisko spoločnosti.

Zákaznícke stredisko:

Proxis, spol. s r.o.
Dlhý rad 17
085 01 Bardejov

Kontaktné osoby:

PhDr. Mário Popovič
E-mail: mario.popovic@proxis.sk
Tel.: 0948 087 622

Spôsob doručenia a platby za vyjadrenie

Cena a spôsob platby za poskytnutie vyjadrenia k projektovej dokumentácii je určená spôsobom doručenia alebo prevzatia vyjadrenia.

  • Pri osobnom preberaní: sa za poskytnutie vyjadrenia k projektovej dokumentácii platí podľa uvedeného cenníka priamo na zákazníckom stredisku spoločnosti Proxis, spol. s r.o.
  • Pri doporučenej zásielke je cena za vyjadrenie k projektovej dokumentácii navýšená o sumu za dobierku vo výške 5 € bez DPH. Cena je hradená pri prevzatí dobierky zákazníkom.

(ku každému vyjadreniu je vystavená faktúra na základe predloženej objednávky alebo žiadosti, ktorá obsahuje IČO, IČ DPH a číslo účtu).

Spôsob platby za vytýčenie

Poplatky za vytýčenie je možné uhradiť v hotovosti na zákazníckom stredisku alebo bankovým prevodom na účet IBAN SK71 8330 0000 0023 0055 0628 vedený v UniCredit banke. Pričom VS je číslo vystavenej faktúry.

 

Interný cenník spoločnosti Proxis, spol. s r.o.
platný od 1.2.2020
 

 

Cenník úkonov

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

Príprava dokumentácie

Príprava dokumentácie k aktu vytýčenia pozostáva z nasledujúcich činnosti:  Nazretie do CAD softvéru za účelom spresnenia vytyčovanej lokality. Vypísanie GPS súradníc, nahratie GPS súradníc do GPS prístroja, prípadne vytvorenie lokalizačnej mapy s uvedením vytyčovacích kvót od najbližších stacionárnych objektov.

60,00 €

12,00 €

72,00 €

Vyjadrenie pre drobné stavby napr. garáž, obytný dom, oprava podzemného vedenia - spravidla 1 parcela

Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní

50,00 €

10,00 €

60,00 €

Vyjadrenie k inžinierskym sieťam

20,00 €

4,00 €

24,00 €

 Administratívne náklady

5,00 €

1,00 €

6,00 €

Vyjadrenie pre iné ako drobné stavby napr. inžinierske, dopravné stavby a iné stavby väčšieho rozsahu - za každých začatých 500 m2 Plochy. Plocha znamená súčet dotknutých parciel.

Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní

100,00 €

20,00 €

120,00 €

Vyjadrenie k inžinierskym sieťam

50,00 €

10,00 €

60,00 €

Administratívne náklady

5,00 €

1,00 €

6,00 €

Vytýčenie (je možné len na základe predchádzajúceho vyjadrenia a na základe doručenej písomnej objednávky !!!)

Vytýčenie sietí v teréne - jeden pracovník za každú začatú hodinu

60,00 €

12,00 €

72,00 €

Vytýčenie sietí v teréne - jeden pracovník za každú začatú hodinu - URGENT.

Za URGENT sa považujú také vytýčenia, ktoré sa vykonávaju napr. mimo pracovného času a/alebo na základe požiadavky o čo najrýchlejšie vytýčenie (napr. do 48 hodín od doručenia záväznej objednávky)

150,00 €

30,00 €

180,00 €

Doprava - osobný automobil za každú začatú hodinu

5,00 €

1,00 €

6,00 €

Doprava - terénny automobil za každú začatú hodinu

20,00 €

4,00 €

24,00 €

Vytyčovacie prístroje za každú začatú hodinu

30,00 €

6,00 €

36,00 €